Life

ไม่มีเงิน ไม่มีความรู้ = ไม่มีวิสัยทัศน์
มีความรู้ แต่ไม่มีเงิน = วิสัยทัศน์แคบ
มีเงิน แต่ไม่มีความรู้ = เกินพอดี มองไม่เห็นวิสัยทัศน์
มีความรู้และมีเงิน = มีวิสัยทัศน์ที่ดี